+lisa enda kuulutus siit

Leia kaaslane õhtuks
või kogu eluks.

Lisa oma tutvumiskuulutus ja teiste kuulutuste kontaktide nägemiseks telli kontaktinfo.
Sisestatud kuulutus on vaja aktiveerida SMSi saatmise teel!

Kasutajatingimused

Käesolevad kasutajatingimused (Kasutajatingimused) käsitlevad veebisaidi salasuhe.com (Teenusepakkuja) ja veebiaadressil salasuhe.com Teenuseid kasutava isiku (Kasutaja) õigusi ja kohustusi loodud veebikeskkonnas.

Mõisted
“Kasutajatingimused” – Teenusepakkuja ja Kasutaja vahel kehtivad õigused ja kohustused käesoleva Veebikeskkonna kasutamiseks.
“Teenusepakkuja” – Veebisait salasuhe.com ja lehe toimetus.
“Kasutaja” – Isik, kes kasutab veebisaidi Teenuseid.
“Teenus” – Teenuseks loetakse Kasutaja poolt Veebikeskkonda kuulutuste lisamist ja teiste Kasutajate poolt lisatud kuulutuste lugemist, kontaktinfo pärimist.

Tingimused teenuse kasutamiseks
Kasutaja, kes soovib Teenusepakkuja Teenust kasutada, kinnitab, et on vähemalt 18-aastane isik.
Kasutaja on teadlik, et kasutab Teenust omal vastutusel.
Kasutaja vastutab kuulutusse lisatud info õigsuse eest.
Kasutaja ei sisesta kuulutuse teksti kontaktandmeid. Kontaktandmed sisestatakse kuulutuse lisamisel nendeks loodud lahtritesse.
Teenusepakkuja ei vastuta kuulutuse sisutekstide ega fotode eest.
Kasutaja on teadlik, et Teenusepakkuja ei anna garantiid, et Teenus on Kasutajale kasulik või ohuvaba.
Teenusepakkuja ei kontrolli sisestatud andmete õigsust ja Teenusepakkuja juurde jäetud informatsiooni tõesust.
Teenusepakkuja ei garanteeri Kasutajale katkematut Teenuse osutamist ja info säilitamist.
Kasutaja poolt sisestatav tekst, fotod ja muu lisatav informatsioon peab olema vastavuses Eesti Vabariigi seadusaktidega. Vastavuse eest vastutab Kasutaja.
Teenusepakkuja poolt pakutav Teenus on osaliselt tasuline. See tähendab, et kuulutuse lisamine veebisaidile salasuhe.com on tasuline ning kontaktinfo pärimine on samuti tasuline. Ilma tasuta näeb informatsiooni, mis ei sisalda endas SMS saatmist tasulisele numbrile.
Teenusepakkuja kasutab Teenuse eest tasumise võimaldamiseks tasulist lühinumbrit ehk SMS-gateway teenust, mis on seotud kolmanda osapoolega (MobiGW OÜ).
Teenuse eest tasumiseks saadab Kasutaja kuulutuse lisamisel või olemasoleva kuulutuse kontaktinfo pärimisel talle etteantud sisuga SMS-I läbi mobiiltelefoni operaatorfirma numbrile 13015 või 13017.
Teenuse eest tasumisel on Kasutaja teadlik lühinumbrite tasudest ja sellest, et Kasutaja mobiilioperaatoril on Kasutaja saadetud sõnumite arvestus ja omapoolsed teenuse tingimused seatud vastavalt nendevahelisele kehtivale lepingule ja seatud kohustustele.
Teenuse kasutamise eest tasub Kasutaja vastavalt saadetud sõnumite arvule, olenemata seejuures kuulutuse sisust. Kasutaja poolt saadetud sõnumi eest arvestatakse tasu ühekordselt. See tähendab, et Teenuse järgmisel kasutuskorral tuleb kuulutuse lisamise või kontaktinfo pärimise eest tasuda uuesti saates selleks vastavasisulise sõnumi etteantud lühinumbrile.
Teenuse kasutamise eest makstud tasu ei kuulu tagastamisele.

Teenusepakkuja õigused
Teenusepakkuja võib peatada Teenuse osutamise osaliselt või täielikult sellest eelnevalt Kasutajale ette teatamata.
Teenusepakkuja võib keelduda Kasutajale Teenuse osutamisest.
Teenusepakkujal on õigus kustutada Kasutaja poolt lisatud kuulutusi. Kuulutuse kustutamine on eelkõige seotud Kasutaja poolt valeinfo või valefoto kasutamisega ja solvava, kellegi õigusi rikkuva või kellegi õigust rikkuvale üleskutsele viitava kuulutuse sisestamisega. Samuti kustutatakse kuulutused, kuhu Kasutaja on lisanud kontaktandmed. Teenusepakkujal on eelnevalt nimetatud asjaolude või asjaolu tõestuse või kahtluse korral õigus Kasutaja kuulutus eemaldada ilma Kasutajat teavitamata.

Teenusepakkuja vastutus
Teenusepakkuja ei vastuta Kasutaja poolt Kasutajatingimuste rikkumise eest sõltumata sellest, kas ja mis määral on Kasutaja põhjustanud oma tegevuse või tegevusetusega kahju.
Teenusepakkuja ei vastuta tehniliste rikete eest, mis võivad tuua kaasa Teenuse katkemise, lõppemise.
Teenusepakkuja ei vastuta Teenuse kasutamisest või kasutamata jätmisest Kasutajale tekkinud otsesest või kaudsest kahjust ega saamata jäänud tulust.
Teenusepakkuja ei vastuta Teenust kasutavate Kasutajate poolt avaldatud informatsiooni tõttu saamata jäänud tulu või tekkinud kahju eest.
Teenusepakkuja ei vastuta Teenusepakkuja vastu tehtud võimalike veebirünnakute tagajärgede eest, mis võivad põhjustada Kasutajate informatsiooni kadumist ja muid ettenägematuid tehnilisi rikkeid ja tagajärgi, mis mõjutavad Teenuse kasutamist ja Kasutajate kuulutuste sisu.
Teenusepakkuja ei ole vastutav Kasutaja poolt lisatud fotode ega informatsiooni õigsuse eest. Samuti ei vastuta Teenusepakkuja kuulutuste sõnakasutuse, väljenduse, tekstide tõlgendamise, fraaside ja muu info kuvamise eest, mille Kasutaja on kuulutusse lisanud.
Teenusepakkuja ei vastuta viidete, siltide ja muu Teenusepakkuja juurest mujale viitava sisu ja selle seaduslikkuse eest.

Tekkinud küsimustele leiad vastuseid siit.